اعلام نتايج يازدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال ۱۳۹۷

  • ۱۰ Feb 2018
  • by modir
  • دیدگاه‌ها

نتايج يازدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال ۱۳۹۷ اعلام گرديد. ارسال كنندگان فعاليت هاي نوآورانه ميتوانند جهت مشاهده نتايج به سايت جشنواره به آدرس motahari.mui.ac.ir مراجعه نمايند. تقدير از فعاليت هاي نوآورانه معرفي شده به جشنواره كشوري و مطلوب دانشگاهي در یازدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري كه در ارديبشهت ماه سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد، انجام خواهد گرديد.

با توجه به نتایج اعلام شده ، در حیطه آموزش الکترونیک ، فرآیند "طراحی ، اجرا و ارزشیابی آزمایشگاه مجازی انگل شناسی ، قارچ شناسی و حشره شناسی (vlab.mui.ac.ir) " نماینده دانشگاه در یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری خواهد بود.